skip to Main Content
Facebook +31 (0)546 - 47 34 41 info@vandenbos-cm.nl

Privacybeleid

Onze verantwoordelijkheid en de toepasselijkheid van dit privacybeleid.

Wanneer het gaat om de verwerking van uw persoonsgegevens, nemen wij de nodige zorgvuldigheid in acht. Zo verwerken wij niet meer gegevens dan noodzakelijk en zien wij toe op de beveiliging van deze gegevens. Wij zijn er dan ook voor verantwoordelijk dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Dit privacybeleid is van toepassing op al onze diensten en overeenkomsten, gesloten met Van den Bos cm. Door gebruik te maken van onze website en/of het sluiten van een overeenkomst, geeft u aan ons privacy beleid te accepteren.

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijk persoon.

Wij gebruiken en verwerken alleen die gegevens die noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor wij ze hebben ontvangen. Deze gegevens mogen wij op grond van de AVG verwerken omdat deze ons zijn verstrekt in de uitvoering van een (met u) gesloten overeenkomst, omdat wij hiervoor een gerechtvaardigd belang hebben en/of omdat u hiervoor toestemming heeft gegeven.

De gegevens die zij verwerken zijn onder meer uw (bedrijfs)naam, adres, fax- en telefoonnummer(s), emailadres, btw-, kvk- en rekeningnummers alsook een eventueel ID-bewijs, verzekeringsgegevens, certificaten en/of pasfoto. Bijzondere persoonsgegevens, zoals BSN-nummers worden door ons niet verwerkt.

We hebben deze gegevens nodig om contact met u op te nemen, om de met u gemaakte afspraken uit te kunnen voeren en na te komen en/of om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

Nieuwsbrieven
Wij houden onze klanten en zij die daar toestemming voor hebben gegeven, graag op de hoogte en kunnen de persoonsgegevens ook gebruiken voor het versturen van (elektronisch) nieuwsbrieven.

Cookies
Onze website kan gebruikmaken van (externe) cookies. U zult (dan) gevraagd worden of u deze wenst te accepteren of kan uw browser zo instellen dat deze cookies automatisch accepteert of weigert. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer kunnen worden geplaatst om ons of derden te helpen te analyseren hoe bezoekers onze site gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar onze eigen servers of die van een derde partij, zoals Google.

Wat doen we met uw gegevens?
Wij delen uw gegevens niet met derden en gebruiken die alleen voor onze interne organisatie en planning, tenzij dit noodzakelijk is om onze afspraken met u correct na te kunnen komen of om te voldoen aan een wettelijke plicht. Met partijen waarmee we gegevens delen, maken wij afspraken over het concrete/beperkte doel waarvoor deze gegevens gebruikt mogen worden en de beveiliging van deze gegevens.

De persoonsgegevens die wij verwerken, hebben wij lokaal opgesloten op onze eigen systemen. Omdat wij internationaal werken, bestaat de kans dat gegevens ook extern opgeslagen worden; mochten gegevens worden verwerkt in een land buiten te Europese Economische Ruimte dan zorgen wij ervoor dat dit gebeurt op een veilige en rechtmatige manier.

Beveiliging persoonsgegevens
Ook wij vinden het belangrijk dat uw gegevens veilig zijn, daarom zorgen wij voor passende technische en organisatorische maatregelen om verlies, misbruik of diefstal van uw persoonsgegevens te voorkomen. De gegevens zijn opgeslagen, beveiligd met een wachtwoord en de personen die ermee werken zijn gebonden aan geheimhouding(sverklaringen).

Bewaartermijn persoonsgegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking; dit kan echter per situaties verschillen. Wij hanteren daarbij als redelijk uitgangspunt de wettelijke verjaringstermijnen en/of de wettelijke bewaartermijnen.

Uw rechten
U heeft het recht op inzage in de persoonsgegevens die wij verwerken, het recht om deze gegevens te corrigeren of te (laten) verwijderen. Ook heeft u het recht om ons te verzoeken de digitale gegevens die wij verwerken over te dragen aan een door u kenbaar te maken derde.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen bij ons.

Bij onverhoopte klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens, vernemen wij graag van u en lossen dit met u op. Mochten we er desondanks toch niet samen uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

U kunt uw schriftelijke verzoeken of klachten sturen aan:

Van den Bos cm B.V.
Betreft: Privacyrechten
Bedrijvenpark Twente Noord 89
7602 KS, Almelo

Of per email: info@vandenbos-cm.nl

Back To Top